Võimalikud tegevused

Sõltuvalt projekti eesmärkidest, kaasatud organisatsioonidest, eeldatavast väljundist ning teistest aspektidest võivad strateegilise koostöö projektid olla erineva suurusega ning nende tegevusi võib kohandada vastavalt.

Noortevaldkonna strateegilise koostööprojekti tegevused võivad sisaldada:

 • noortevaldkonna koostöötegevusi selleks, et arendada, testida, kohandada ning ellu viia uuenduslikke noorsootöö lähenemisi:
 • meetodeid, vahendeid ja materjale, mille eesmärk on edendada noorte võtmepädevusi ning põhioskusi;
 • meetodeid, vahendeid ja materjale noorsootöötajate professionaalse arengu toetamiseks (nt õppekavad, koolitusmoodulid, materjalid, parimad praktikad, hindamismeetodid);
 • uusi noorsootöö elluviimise vorme ning koolituste ja toetuse pakkumist (sh avatud ning paindliku õppe toetamine, IT võimaluste kasutamine);
 • noorsootöö programme ning meetodeid toetamaks sotsiaalset kaasatust ning ennetamaks varast koolikatkestamist;
 • strateegilist koostööd ja võrgustumist noorteorganisatsioonide vahel või/ning koolitus- ja haridusvaldkonna organisatsioonide ja tööturuga;
 • strateegilist koostööd kohalike/regionaalsete otsustusorganisatsioonidega
 • tegevusi, mis toetavad pädevuste tunnustamist riiklikul tasandil kasutades ELi hindamise mehhanisme ning pakkudes võrdlusvõimalust Euroopa ning riiklike kvalifikatsiooniraamistikega.
 • rahvusvahelisi noortealgatusi 

Alljärgnevalt on välja toodud mõned tegevused, mida strateegilise koostööprojektide raames teha võib. Kindlasti pole tegemist lõpliku nimekirjaga ning iga taotleja peaks projekti loomisel lähtuma just enda eesmärkidest ning oodatavatest tulemustest.

 • noorsootöö materjalide ja meetodite arendamine, pedagoogilised lähenemised ja vahendid;
 • noortevaldkonna organisatsioonide võimekuse suurendamisele ning võrgustiku loomisele suunatud tegevused;
 • projektipõhine koostöö, üksteiselt õppimine, töötoad, virtuaalsed laboratooriumid, virtuaalsed koostöökeskkonnad;
 • strateegiliste koostööplaanide väljatöötamine ja elluviimine;
 • info-, juhendamise, nõustamise ja  coachingu tegevused;
 • noortevaldkonna uuringud ja võrdlevad analüüsid;
 • noorsootöö kvaliteedistandardite ja pädevusprofiilide loomine;
 • noorsootöö kvaliteedi tagamise, tunnustamise ning hindamise parendamine;
 • rahvusvahelised koolitus- ja õppetegevused (vt lisa alt).

Juhul kui strateegiline koostööprojekt sisaldab rahvusvahelisi koolitus- ja õppetegevusi, siis peab silmas pidama, et noortevaldkonnas on abikõlblikud tegevused:

 • Noorte kombineeritud õpiränne (5 päeva kuni 2 kuud);
 • Pikaajaline noorsootöötajate õpiränne (2-12 kuud);
 • Lühiajaline noorsootöötajate õpiränne (3 päeva kuni 2 kuud).