Prioriteedid

Noortevaldkonna strateegilise koostöö projektid peavad olema kooskõlas Erasmus+ programmi KA2 prioriteetidega. Prioriteedid jagunevad kaheks: horisontaalsed ja valdkondlikud prioriteedid. Horisontaalsed prioriteedid on erinevate valdkondade ülesed ja nendega võib, aga ei pruugi strateegilise koostöö projekt haakuda. Valdkondlikud prioriteedid on aga olulised kõigile strateegilise koostöö projektidele, mida esitatakse noortevaldkonda ning neist vähemalt ühega peab projekt väga hästi seotud olema.

2018. aastaks on KA2 strateegilise koostöö noortevaldkonna projektidele seatud järgmised prioriteedid:

1. Kvaliteetse noorsootöö arendamine, sealhulgas eeskätt:

 • toetada noorsootöötajate ja noorsootöö suutlikkust,
 • noorsootöötajate toetamine eesmärgiga arendada ja jagada efektiivseid meetodeid töös marginaliseerunud noortega, vähendamaks rassismi ja ebatolerantsust noorte seas,
 • vähemate võimalustega noorte kaasamine ja nende tööhõivelisuse toetamine pöörates erilist tähelepanu noortele, kes on marginaliseerumise ohus ja noortele kellel on sisserändaja taust, sh äsja saabunud noored immigrandid ja pagulased
 • kultuuridevahelise dialoogi ja mitmekesisuse aktsepteerimise soodustamine ühiskonnas,
 • noorte ülemineku lihtsustamine noorest täiskasvanuks saamisel, eelkõige tööturule integreerimine, pädevuste areng, kvaliteedistandardite ja kutse-eetika koodeksi seadmine
 • noorsootöö rahvusvahelistumise toetamine ja selle avamine valdkondadeülesele koostööle,
 • teadmiste edendamine noorte olukorra ja noortepolitika kohta, noorsootöö ja informaalse ning mitteformaalse õppimise nähtavuse ja tunnustamise edendamine kohalikul, riiklikul, regionaalsel või Euroopa tasandil.

2. Noorte aktiivse kaasamise ja osaluse toetamine, mis võimaldaks paremat valdkondadevahelist koostööd noori puudutavates küsimustes ja annaks noortele võimaluse neis küsimustes kaasa rääkida. Fookuses on eeskätt sotsiaalse tõrjutuse riskis olevad noored.

 • kõigi noorte aktiivse osalemise toetamine demokraatlikus ja kodanikuühiskonnas Euroopas, sealhulgas seoses 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistega
 • noorte poliitilis ja sotsiaalse osalemise laiendamine ja süvendamine kohalikul, piirkondlikul, riiklikul, Euroopa või ülemaailmsel tasandil
 • noorte vabatahtliku tegevuse toetamine
 • kõigi noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamine, võttes arvesse Euroopa põhiväärtusi
 • edendada mitmekesisust, kultuuride- ja religioonidevahelist dialoogi ning ühiseid väärtusi – vabadust, sallivust ning inimlike, sotsiaalsete ja majanduslike õiguste austamist
 • kriitilise mõtlemise ja teadliku meediakasutuse tõhustamine noorte seas
 • noortele võimaluste loomine otsustajate, ametnike, huvigruppide või organisatsioonide esindajatega kohtumiseks, oma arvamuse avaldamiseks ja neid puudutavate otsuste mõjutamiseks.

3. Ettevõtlushariduse ja sotsiaalse ettevõtluse edendamine noorte seas. Esikohale seatakse rahvusvahelised noortealgatused, mis võimaldavad noortel oma ideid ellu viia ja seeläbi kogukonnas märgatud probleeme lahendada.