Eesmärgid

Noortevaldkonna strateegilise koostöö eesmärgiks on toetada paindlikult ja laialdaselt erinevaid tegevusi selleks, et viia ellu uuenduslikke praktikaid, edendada organisatsioonide arengut ja kaasaegsust ning toetada poliitikate arenguid nii Euroopa kui ka riikliku tasandi noortevaldkonnas. Seejuures võib strateegiline koostöö:

 • tõsta noorsootöös saadava õpikogemuse kvaliteeti läbi uuenduslike lähenemiste loomise ning heade praktikate levitamise;
 • edendada võtmepädevuste arendamist ning hindamist;
 • tugevdada sidet hariduse-, koolituse-, noorsootöö ning töömaailma vahel;
 • toetada uuenduslike praktikate kasutuselevõttu noorsootöös läbi õpimeetodite, individuaalse lähenemise, kriitilise mõtlemise, infotehnoloogia kasutamise jms;
 • edendada kohalike ja regionaalsete avalik-õiguslike asutuste panustamist noorsootöö kvaliteedi arendamisse;
 • edendada noorsootöö valdkonnas tegutsejate professionaalset arengut;
 • parandada noortevaldkonna organisatsioonide võimekust;
 • edendada kaasatust noortevaldkonnas, et toetada vähemate võimalustega inimeste osalust ühiskonnas ning ennetada koolist väljalangevust;
 • edendada ettevõtlikkuse alast haridust, tööhõivelisust ja uute ettevõtete teket (sh sotsiaalseid ettevõtted) ning toetamaks karjäärivalikuid, mis on kooskõlas isikliku ja professionaalse arenguga;
 • suurendada osalust õppimises ja tööhõives läbi kvaliteetse karjäärinõustamise ning tugi- ja nõustamisteenuste arendamise;
 • aidata kaasa õppijate liikumisele erinevate formaalse ja mitteformaalse hariduse tasandite ja tüüpide vahel läbi selle, et kasutatakse erinevaid Euroopa tasandil tunnustatud vahendeid pädevuste ja kvalifikatsiooni tunnustamiseks, hindamiseks ja läbipaistvuseks.

Lisaks peab strateegiline koostööprojekt sisaldama läbimõeldud tulemuste kasutamise ja levitamise strateegiat, mis viib osalevate partnerite ringist kaugemale ulatuva ja jätkusuutliku mõjuni. Loe pikemalt projekti mõju suurendamise kohta.