Võimalikud tegevused

Rahvusvahelisi noortealgatusi võib ellu viia väga erinevates valdkondades, lähtuvalt noorte endi huvidest. Haridus, keskkond, tervis, kultuur, tööhõive, riigikaitse ja veel paljudes teisteski valdkondades saavad noored võtta initsiatiivi ja oma ideid ellu viia. Ühenduslüliks kõikvõimalike erinevate projektide vahel on mitteformaalne õppimine ja noortealgatuse ABC (noorte aktiivne osalus, ühiskondlik mõju ja uuenduslikkus).

Näiteid erinevatest tegevusvõimalustest
:

  • algatused, mis viivad erinevate mittetulundusühingute, seltsingute või sotsiaalsete ettevõtete loomiseni;
  • algatused, mis edendavad ettevõtlusõpet (eelkõige sotsiaalset ettevõtlust ja IT-lahenduste kasutuselevõtmist);
  • algatused, mis suurendavad noorte ühiskondlikku aktiivsust, noorteinfo levikut ja meedia-kirjaoskust (tegevusformaadi osas piiranguid ei ole);
  • algatused, mis on suunatud piiratud võimalustega ühiskonnagruppidele (vanurid, vähemusrahvused, puuetega noored, majanduslikes raskustes perekonnad jne);
  • algatused, mis toetavad noorte arengut kultuurivaldkonnas (teater, muusika, kunst);
  • algatused, mille peale siinse nimekirja koostaja pole tulnud!

Milliseid võimalusi pakub KA2 strateegilise koostöö eelarve kui tegemist on noortealgatusega?

Noortevaldkonna strateegilise koostööprojekti eelarve noortealgatuste jaoks koosneb järgmistest komponentidest: 

1.     Projekti juhtimine ja elluviimine: toetus on ette nähtud projekti jooksvate kulude katmiseks ja kohalike tegevuste organiseerimiseks.

2.     Rahvusvahelised projektikohtumised: toetus on ette nähtud projekti tuumikmeeskonna kohtumisteks projekti planeerimise, monitoorimise või analüüsimise eesmärgil.

3.     Erikulud: toetus on ette nähtud erakorraliste kulude katmiseks, mis seostuvad sisseostetavate teenuste või toodetega, mis on projekti elluviimiseks hädavajalikud, aga ei mahu teiste eelarvekategooriate alla (nt spetsiifilise tehnika rent, tõlketööd, spetsiifilise valdkonna eksperdi kaasamine jms).

4.     Erivajadustega osalejad: toetus on ette nähtud erivajadustega osalejate kaasamiseks vajalike kulutuste katmiseks (nt spetsiaalne transport, viipekeele tõlgi teenus vms).

Need eelarveread vastavad noortealgatuse olemusele ning kvaliteedi kriteeriumitele. Muud eelarveread (sh noorte kombineeritud õpiränne) ei ole kooskõlas noortealgalgatuse olemusega või ei ole mõeldud noortealgatuse sihtgrupile. Küsimuse korral pöörduga noortealgatuste koordinaatori poole.