Prioriteedid

Rahvusvahelised noortealgatused peavad olema kooskõlas Erasmus+ programmi KA2 prioriteetidega. Prioriteedid jagunevad kaheks: horisontaalsed ja valdkondlikud prioriteedid. Horisontaalsed prioriteedid on erinevate valdkondade ülesed ja nendega võib, aga ei pruugi strateegilise koostöö projekt haakuda. Valdkondlikud prioriteedid on aga olulised kõigile noortealgatusprojektidele ning neist vähemalt ühega peab projekt väga hästi seotud olema.

2018. aastaks on KA2 noortevaldkonna projektidele seatud järgmised prioriteedid:

1. Kvaliteetse noorsootöö arendamine, sealhulgas eeskätt:

  • vähemate võimalustega noorte kaasamine ja nende tööhõivelisuse toetamine,
  • kultuuridevahelise dialoogi ja mitmekesisuse aktsepteerimise soodustamine ühiskonnas,
  • noorsootöötajate toetamine eesmärgiga arendada ja jagada efektiivseid meetodeid töös marginaliseerunud noortega, vähendamaks rassismi ja ebatolerantsust noorte seas,
  • noorsootöö rahvusvahelistumise toetamine ja selle avamine valdkondadeülesele koostööle,
  • noorsootöötajate professionaalsuse arendamine, sealhulgas pädevuste areng, kvaliteedistandardite seadmine, tööeetika arendamine või poliitika, teaduse ja praktika vaheliste seoste tugevdamine,
  • noorsootöö ja mitteformaalse õppimise nähtavuse ja tunnustamise edendamine kohalikul, riiklikul, regionaalsel või Euroopa tasandil.

2. Noorte aktiivse kaasamise ja osaluse toetamine, mis võimaldaks paremat valdkondadevahelist koostööd noori puudutavates küsimustes ja annaks noortele võimaluse neis küsimustes kaasa rääkida. Fookuses on eeskätt sotsiaalse tõrjutuse riskis olevad noored.

  • noorte sotsiaalse ja poliitilise osaluse toetamine kohalikul, riiklikul või Euroopa tasandil,
  • kultuuride- ja religioonidevahelise dialoogi soodustamine, inimõiguste alase teadlikkuse ja tolerantsuse suurendamine, kriitilise mõtlemise ja teadliku meediakasutuse toetamine,
  • noortele võimaluste loomine otsustajate, ametnike, huvigruppide või organisatsioonide esindajatega kohtumiseks, oma arvamuse avaldamiseks ja neid puudutavate otsuste mõjutamiseks.

3. Ettevõtlushariduse ja sotsiaalse ettevõtluse edendamine noorte seas. Esikohale seatakse rahvusvahelised noortealgatused, mis võimaldavad noortel oma ideid ellu viia ja seeläbi kogukonnas märgatud probleeme lahendada.

Kuidas käsitleda prioriteetset teemat, loe siit ja jaga oma partneritega (ENG).