Noorte osalus

Aktiivse osalusega on võimalik muuta ja mõjutada ümbritsevat maailma. Mõju eelduseks on aga see, et inimene võtab vastutuse talle oluliste eesmärkide saavutamisel.

aktiivne_osalemine
Joonis on pärit SALTO koostatud käsiraamatust “Projektinõustamise käsiraamat”

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Noorte aktiivne osalus on Erasmus+ programmi üks olulisi aluseid.
Programm võimaldab noortel ise ellu viia neile olulisi ideid, ühiskondlikus elus kaasa rääkida ning oma õppimist juhtida. Näiteks on noortel võimalik Erasmus+ programmis ise algatada ja ellu viia noortevahetusi, rahvusvahelisi noortealgatusi ja noorte osalusprojekte. Samuti on väga oluline vabatahtliku panus Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti kõikides etappides alates saatva ja vastuvõtva organisatsiooni leidmisest, projekti planeerimise, teenistuse elluviimise ja tulemuste levitamiseni. 

Mida suurem on noorte roll ja vastutus projekti elluviimisel, seda rohkem vastab projekt noorte endi huvidele ning seda mõjusam on ka noorte õpikogemus. Kui noortele on projekti elluviimisel toeks noorsootöötaja, õpetaja või mõni teine täiskasvanu, siis tema roll on olla eelkõige julgustaja, motiveerija ja küsija.

Ka siis, kui noortele suunatud projekti ei algata noored ise, vaid näiteks noorsootöötajad, on väga oluline juba planeerimise faasis ka kaasata ka noori. Seda, mil määral on noored kaasatud projekti kõikidesse etappidesse, võetakse arvesse ka taotluste hindamisel.

Et kontrollida, kas noorte osalus on projektis hästi läbi mõeldud, proovi anda vastused järgmistele küsimustele:

  • Kas projekti teema valimisel on küsitud noorte arvamust ja seda ka arvesse võetud?
  • Kas valitud meetodid/tegevused vastavad noorte huvidele?
  • Kas ja kuivõrd on noored kaasatud tegevusprogrammi koostamisse ja ellu viimisesse?
  • Kas osalejad peavad ka ise midagi projektiks ette valmistama?
  • Kas ja kuidas analüüsivad ja mõtestavad osalejad oma õpikogemust projektis?

Noorte osaluse ja kaasamise kohta saad pikemalt lugeda Eesti Noorteühenduste Liidu käsiraamatust “Noorte kaasamine ja osalus maakonnas, vallas ja linnas”. Noorte osalust noortealgatusprojektides käsitletakse SALTO käsiraamatus “Projektinõustamise käsiraamat”.