Kaasatus

Erasmus+ programm edendab võrdsust, kaasatust ja mitmekesisust ühiskonnas võimaldades programmist osa saada kõigil noortel. Vähemate võimalustega noorte kaasamine (ing k. inclusion) on üks Erasmus+ programmi prioriteetidest, mida võetakse arvesse ka taotluse hindamisel

Vähemate võimalustega noored on võrreldes oma eakaaslastega ebasoodsamas olukorras, sest nad kogevad oma elus teatud takistavaid olusid, mis omakorda raskendavad nende osalemist hariduses (olgu selleks siis kooliharidus või mitteformaalse õppe võimalused), kodanikuõiguste teostamises ja  ühiskondlikus elus laiemalt.

Takistusi, millega noored silmitsi võivad seista, on väga erinevaid:

 • Sotsiaalsed takistused: noored, kes puutuvad kokku diskrimineerimisega soolistel, etnilistel, religioossetel põhjustel, oma seksuaalse orientatsiooni või puude olemasolu tõttu; noored, kel napib sotsiaalseid oskusi või kelle käitumises ilmnevad teatud anti-sotsiaalsed ilmingud, nn riskinoored; (endised) õigusrikkujad, (endised) sõltuvusainete tarbijad, noored vanemad ja üksikvanemad, orvud jne.
 • Majanduslikud takistused: noored madala sissetulekuga peredest, sotsiaaltoetustest sõltuvad noored, kodutud, laenude tagasimaksmisega raskustes olevad noored, vaesuses elavad noored jne.
 • Puudest tulenevad takistused: vaimupuudega, füüsilise puudega, meelepuuetega noored jne.
 • Hariduslikud takistused: õpiraskustega noored, koolikatkestajad ja madala haridustasemega noored jne.
 • Kultuurilised takistused: noored sisserännanud kogukondadest, põgenikud, rahvusvähemustesse kuuluvad noored, noored, kel on raskusi kultuurilise ja keelelise kohanemisega jne.
 • Tervislikud takistused: krooniliste terviseprobleemidega noored, vaimse tervise probleemidega noored jne.
 • Geograafilised takistused: maapiirkondade noored ja noored piirkondadest, mis on madala sotsiaalse staatusega, väikesaartel ja äärealadel elavad noored, probleemsetes linnapiirkondades elavad noored, vähese infrastruktuuriga piirkondades elavad noored jne.
 • Pagulaseks olemine: kaasatud on osalejad, kelle asüülitaotlusele on antud positiivne otsus või kelle kaitsevajadus on tuvastatud. Loe lähemalt.

Büroo soovitused, et vähemate võimalustega noorte kaasamine oleks mõtestatud ja hästi teostatud:

 • Sotsiaalne kaasatus projektides võib tähendada seda, et projekti viivad ellu erivajadustega ja vähemate võimalustega noored ise või on hoopis projekti tegevused suunatud neile sihtgruppidele;
 • Osalejate määratlemine prioriteetseks sihtgrupiks peab olema selgelt põhjendatud (nt. võivad mitmed noored hoolimata takistustest olla teiste eakaaslastega võrdses olukorras, ega vaja projektides osalemisel eraldi vähemate võimalustega noorena määratlemist);
 • Kaasa neid sihtgruppe, kelle kaasamist pead oma organisatsiooni, kodukoha või Eesti kontekstis oluliseks – selgita ja põhjenda valikuid;
 • Kaasamine tähendab sihtgrupiga koostööd – kaasa noori kõikidesse projekti etappidesse;
 • Võta aega, et selgitada välja kaasatavate sihtgruppide vajadused, ootused ja takistused;
 • Vajadusel tee koostööd sihtgruppi tundvate organisatsioonidega;
 • Töövõtted ja tegevusprogramm peavad olema kohandatud vastavalt kaasatavatele sihtgruppidele;
 • Ära kaasa noori ainult seetõttu, et erivajaduste ja vähemate võimalustega noorte kaasamine muudab sinu projekti prioriteetseks!
 • Loe kaasamise kohta lähemalt Erasmus+ kaasatuse ja mitmekesisuse strateegiast ja “Kaasava noorsootöö käsiraamatust”.