Tingimused

Noortevahetuste prioriteedid aastal 2018 on:

  • vähemate võimalustega noorte kaasamine;
  • kultuuridevahelise dialoogi, mitmekesisuse ja inimõiguste edendamine ühiskonnas;
  • noorte kriitilise mõtlemise oskuse ja meedia kirjaoskuse arendamine;

Võttes arvesse kriitilist olukorda Euroopas saavad noorsootöö, mitteformaalne õppimine ja vabatahtlik tegevus oluliselt panustada pagulaste, varjupaigataotleja ja immigrantide abistamisse või tõsta teadlikkust kohalikes kogukondades. Sellest tulenevalt on pagulasi, varjupaigataotlejaid ja immigrante kaasavad või vastava teemafookusega tegelevad projektid samuti väga oodatud.

Kuidas käsitleda prioriteetset teemat, loe siit.

Kes saab taotleda?

Taotleda saavad MTÜ-d ja SA-d, kohaliku ja riigi tasandi avalik-õiguslikud asutused (KOV, kool, noortekeskus), sotsiaalsed ettevõtted, mitteametlikud noortegrupid* (inglise keeles informal group of young people), sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsevad äriettevõtted.

*Noortegrupi puhul vastutab üks, vähemalt 18-aastane grupiliige taotluse esitamise ja toetuse eraldamise korral lepingu sõlmimise eest. Pidage silmas, et noortegrupis peab olema vähemalt 4 noort, kelle vanus peab olema 13-30. Erandjuhtudel ja kui kõik noored on alaealised, võib grupi esindada täiskasvanu.

Projekti kestus

Noortevahetuse ehk tegevuse kestus

 

 

Eelkohtumine (Advanced Planning Visit = APV)

3 – 24 kuud (projekt tervikuna = kulutusteks lubatud periood)

5-21 päeva (ei sisalda reisimisele kuluvat aega, nt lahkumisepäev, kui sel päeval ei toimu ühtegi sisutegevust).

Soovituslik kestus on 10-14 päeva. See võimaldab piisavalt aega grupidünaamika arendamiseks, õpirptosessi toetamiseks ja teema käsitlemiseks.

 

APV ettevalmistav kohtumine kestab maksimaalselt 2 päeva (pluss reisipäevad)

Osalejate arv

16-60 noort (pluss grupiliidrid e juhendajad).

Taotluse täites, veendu, et tegevuse detailides on sisestatud iga projektis osalev partner (sh partner, kelle riigis põhitegevus toimub).

Igas grupis minimaalselt 4 liiget (ilma grupiliidrita). Kui projektis osaleb 2 riiki, peab mõlemast riigist olema noori vähemalt 8.

Igast osalevast riigist peab noori olema enam-vähem võrdselt, et soodustada mitmekesisust.

Grupiliidrite arv sõltub grupi suurusest ja noorte taustast (nt vanus, eelnev kogemus jne), kuid igal rahvusgrupil peab olema vähemalt 1  liider.

Osalejate vanus 13-30 aastased noored ja täisealised grupiliidrid, kellele vanusepiirang ei kehti.
Partnerlus

2 või rohkem partnerit eri riikidest (nt Eesti + 1 välisriik). Taotleja peab olema programmiriigist, partnerid võivad olla ka ELi naabruspiirkonna riikidest (partner country).

NB! Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega*

Eelkohtumise (APV) tingimused
1 osaleja igast grupist. Kui vähemalt 1 osalejatest on projektis osalev noor, võib APV-l osaleda ka kuni 2 inimest ühest grupist. NB! APV peab toimuma projekti toimumisriigis.
Tegevuste toimumispaik Tegevused toimuvad ühe projektipartneri asukohariigis (ehk võivad toimuda ka EL naabruspiirkonna riigis) .
Kuhu taotlus esitada?

Taotlus esitatakse reeglina selle riigi büroosse, kus toimuvad projektitegevused (APV eelkohtumine ja Noortevahetus).

Kui projektitegevused viiakse ellu mõnes EL naabruspiirkonna riigis, esitab üks programmiriigist pärit partner (nt Eesti) taotluse oma riigi Erasmus+ büroosse

*NB! KOOSTÖÖ PARTNERIIKIDEGA ehk ELi naabruspiirkonna riikidega (partner countries):
Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega. KA1 ehk õpirände kogueelarvest on koostööks ELi naabruspiirkondade võimalik eraldada maksimaalselt 25%. Konkurents toetuse saamiseks projektile, mis toimub koostöös partnerriikidega, on tihe. Soovitame seda arvesse võtta partnerite valikul ja projekti planeerides hästi läbi mõelda (ka taotluses selgelt välja tuua), kas ja mil määral on vajalik ja põhjendatud, et koostöö toimub justnimelt partnerriigiga.

Tutvu ka noortevahetuse:

taotlemise-banner-sinine[1]