Eesmärgid

Noorte osalusprojektide eesmärgiks on:

  • toetada noorte aktiivset osalust ühiskonnas,
  • kaasata noori otsustusprotsessidesse nii Euroopa tasandil kui ka oma kodukülas,
  • suurendada noorte teadmisi demokraatlikest protsessidest ja nendes kaasalöömise võimalustest,
  • kasvatada mittetulundusühingute võimekust otsustusprotsessides kaasa rääkida,
  • toetada õpikogemuse tunnustamist nii formaalses kui ka mitteformaalses hariduses,
  • tõsta teadlikkust Euroopa noortepoliitika olulisematest aspektidest ja suurendada piirideülest koostööd noortevaldkonnas