Solidaarsusprojektid

<Solidaarsusprojekt = noortealgatus kohalikul tasandil>

Solidaarsusprojekt on noorte endi algatatud ja elluviidud projekt, mille raames saab katsetada uuenduslikke ideid mõne ühiskondliku probleemi lahendamiseks. Solidaarsusprojektiga saavad noored aktiivselt kogukonda panustada ja näidata üles hoolimist ümbritseva maailma suhtes.

Projekti elluviimine arendab noortes algatusvõimet ja ettevõtlikkust ning annab väärtusliku mitteformaalse õppekogemuse, mis on kasuks edaspidisel haridusteel ja karjäärivalikul.

Solidaarsusprojektid aitavad paremini mõista Euroopa-üleseid teemasid ja väljakutseid, võimaldades samal ajal panustada noori puudutavate probleemide lahendamisse kohalikul tasandil.

Solidaarsusprojektide üldised põhimõtted:

  • projekti idee autoriteks on noored (minimaalselt 5 noort vanuses 18-30),
  • noortegrupp valib projektile sobiva teema vastavalt sellele, milline ühiskondlik probleem või valupunkt neid kõige rohkem kõnetab,
  • valitud ühiskondlikku probleemi püütakse erinevate tegevuste kaudu lahendada,
  • noored ise vastutavad tegevusprogrammi elluviimise eest,
  • noortele võib olla toeks projektinõustaja, kes aitab projekti õnnestumisele kaasa läbi tugitegevuste (nt noorte motiveerimine, õpikogemuse analüüs jms).

Solidaarsusprojektide eesmärgiks on:

  • pakkuda noortele lihtsaid võimalusi solidaarsustegevustes osalemiseks;
  • edendada noorte sotsiaalset närvi ja aktiivset osalust ühiskonnas;
  • toetada noorte isiklikku, haridusalast, sotsiaalset ja ühiskondlikku arengut,
  • täita ühiskondlikke vajadusi ja tugevdada kogukondi, eriti maapiirkondades.

♠ Vaata solidaarsusprojektide üldiseid tingimusi ja rahastamise reegleid.

♣ Sirvi kasulikku käsiraamatut, mis aitab noorteprojekti põhjalikult ette valmistada.

♥ Tutvu solidaarsusprojekti taotlusvormi sisuküsimustega. Rahastuse taotlemiseks tuleb vastata samadele küsimustele online taotlusvormis, mis saab avalikult kättesaadavad septembrikuus. Seni võib juba alustada projekti ettevalmistamist ja küsimustele vastamist Wordi dokumendis. Taotlustähtaeg on 16. oktoobril 2018.

♦ Loe häid näiteid varem tehtud noortealgatustest: „Garaažikino“, „Läbi kogemuste tolerantseks“, „Energia ja noored“, „Narva Teatri Pere“.