Noored inimõiguste eest

Noored inimõiguste eest on Erasmus+ sotsiaalse kaasatuse (KA3) projekt, mille eesmärgiks on ennetada Erasmus+ noorteagentuuride võrgustumise abil noorte vägivaldset radikaliseerumist, edendades selleks inimõiguste haridust noortevaldkonnas.

Miks noored inimõiguste eest?

Projekt tuleneb vajadusest ennetada noorte vägivaldset radikaliseerumist ja tõrjutust Euroopas. Sellele vajadusele vastamiseks rakendab projekt oma huvides noorsootöö ja inimõiguste hariduse täit potentsiaali, samuti noorte mitteformaalset õppimist.

Noored inimõiguste eest on üks kolmest samaaegsest projektist, mida Euroopa noorteagentuurid ühises Konsortsiumis ellu viivad. Kõik need projektid on omavahel seotud, kusjuures iga projekt keskendub erinevatele aspektidele.

Noored inimõiguste eest edendab inimõiguste haridust noortevaldkonnas. Et see teostuks, on tarvis esmalt juba olemasolevates inimõiguste hariduse materjalides, kontseptsioonides ja moodulites luua süsteem ning nad tähenduslikult sellesse süsteemi paigutada. Seejärel tuleb koondatu pinnalt ning kaasates inimõiguste hariduse tegijaid ja võrgustikke,töötada välja tõhusad õppemoodulid noortevaldkonnale. Seda selleks, et sotsiaalne muudatus osutuks võimalikuks, kuna noored on muutuse läbiviijad ning neil on inimõiguste hariduse põhimõtteid arvestavast noorsootööst kõige enam võita.

Projekti kestus on detsembrist 2016 kuni detsembrini 2019.

Projekti partnerid: Eesti (juhtiv partner), Saksamaa, Austria, Belgia/Flaami, Slovakkia, Horvaatia ja Läti riiklikud agentuurid.

Projekti eesmärgid:

 • Kasvatada arusaamist ja teadlikkust inimõiguste haridusest, tõstes  noorte ühiskondlikke, kodaniku- ja kultuuridevahelisi pädevusi
 • Toetada noorsootöötajaid, koolitajaid ja teisi noortevaldkonna tegijaid inimõiguste hariduse kasutamisel selleks, et sotsiaalse kaasatuse ja mitmekesisuse teemasid edukamalt adresseerida
 • Tõsta noortevaldkonna kvaliteeti, sealhulgas mitteformaalse õppe arendamist läbi võrgustumise ja koolitamise

Projekti tulemused:

Info inimõiguste hariduse olukorra, võtmetegijate, kontseptisoonide ja ressursside kohta on koondatud ningriiklikult ja rahvusvaheliselt analüüsitud

Tulemused (augustiks 2017):

Koostatud on 8 riiklikku ja 1 rahvusvaheline raport, mis käsitlevad inimõiguste hariduse olukorda, võtmetegijaid, kontseptisoone ja ressursse.

Välja töötatud ja kohandatud on inimõiguste hariduse alased koolitused ja õppemoodulid

Tulemused (jaanuariks 2019):

Noorsootöötajate ja noorteliidrite jaoks on välja arendatud 3 inimõiguste hariduse koolitusmoodulit nii kohalikul, piirkondlikul, riiklikul kui ka rahvusülesel tasandil. Samuti on koostatud inimõiguste hariduse õppekava puudutavad soovitused

Noortevaldkonna tegijate koolitamine ja võrgustumine inimõiguste hariduse alal:

 • Koolitajate koolitus
 • Noorsootöötajate koolitus
 • Erasmus+ noorteagentuuride töötajate koolitus

Eesmärki aitab mõõta RAY uuringu “Inimõiguste hariduse alaste pädevuste arendamine ja koolitus noortevaldkonnas” läbi viimine

Tulemused (juuniks 2019):

 • Inimõiguste hariduse alase koolituse on läbinud 28 noortevaldkonna koolitajat
 • Inimõiguste hariduse alase koolituse on läbinud 280 noorsootöötajat, kellest 50% on viinud noortega läbi teemakohaseid tegevusi, kusjuures 1400 noort on võtnud osa inimõiguste hariduse alastest tegevustest
 • Inimõiguste alase koolituse on läbinud 22 Erasmus+ noorteagentuuri töötajat
 • Projekti tulemuste levitamine ja poliitikasoovituste koostamine

Tulemused (detsembriks 2019):

 • Inimõiguste haridust puudutavate projektide arv on suurenenud
 • 100 sidusrühma esindajat osalevad üleeuroopalisel konverentsil
 • Poliitikasoovituste koostamine ja levitamine
 • Projekti mõjude hindamine