Tegevused

SA Archimedese noorteagentuuri tegemised võib jagada tinglikult kolmeks tegevussuunaks:

Sisu Moodul

SA Archimedese noorteagentuuri visiooniks on “Aitame Eestil kasvada”. Oma visiooni poole liikudes toetame noorte arengut julgustades noori tegutsema ja pakkudes noortele erinevaid võimalusi mitteformaalseks õppimiseks. 

Noorteagentuur toetab noorte arengut nii:

 • rahastame noorte häid ideid projektitoetuste näol
 • nõustame ja julgustame projekti tegemisest huvitatud noori
 • levitame infot noorteprojektide tegevustest ja tulemustest
 • korraldame noortele arendavaid koolitusi nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil
 • toetame nii rahaliselt kui ettevalmistuse osas noorte osalemist väliskoolitustel
 • jagame noortele infot rahvusvahelistest arenguvõimalustest
 • propageerime noorte seas ja ühiskonnas laiemalt ettevõtlikkust, kultuuridevahelist suhtlust, mitteformaalse õppimist ja kodanikuaktiivsust
 • toetame noorte arengut läbi noorsootöö kvaliteedi edendamise
 • toetame noorte arengut läbi noortepoliitika kujundamise

Loomaks parimaid tingimusi noorte igakülgseks arenguks, on vajalik, et inimesed, kes noortega igapäevaselt tegutsevad, oleksid oma töös võimalikult pädevad. Selle tagamiseks toetame nii noorsootöötajate professionaalset arengut kui valdkonna arengut laiemalt, et muutused oleksid süsteemsed ja pikaajalised. 

Noorteagentuur toetab noorsootöötajate professionaalset arengut:

 • rahastame noorsootöötajate rahvusvahelist õpirännet
 • nõustame ja julgustame projekti tegemisest huvitatud noorsootöötajaid ja noortevaldkonna organisatsioone
 • jagame noorsootöötajatele infot nende rahvusvahelistest arenguvõimalustest
 • toetama noortevaldkonna koolitajate arengut ja võrgustumist 
 • korraldame noorsootöötajatele arendavaid koolitusi nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil
 • toetame nii rahaliselt kui ettevalmistuse osas noorsootöötajate osalemist väliskoolitustel

Noorteagentuur toetab noorsootöö kvaliteeti laiemalt:

 • rahastame noortevaldkonna strateegilisi koostööprojekte
 • seirame ja analüüsime noorsootöötajate pädevusi
 • nõustame noorsootöö asutusi, -ühinguid ja -organisatsioone ning omavalitsusi noorsootöö arendust puudutavates küsimustes
 • arendame ja levitame noortevaldkonna õppevara (vt ka mitteformaalne.ee ja noorsootöö ajakiri MIHUS)
 • akrediteerime Euroopa vabatahtlikust teenistusest huvitatud organisatsioone
 • arendame noorsootöö tasemeharidust ja täiendkoolitust
 • tellime, viime läbi ja analüüsime uuringuid noorsootöö mõju kohta
 • toetame noorsootöö kvaliteeti läbi noortepoliitika kujundamise

SA Archimedese noorteagentuuril on oluline roll Eesti ja Euroopa noortepoliitika kujundamisel ja elluviimisel. Toetades valdkonna poliitikat oma teadmiste, ekspertiisi ja pikaajalise kogemusega, töötame selle nimel, et noorte valdkonna arengud oleks kaalutletud, süsteemsed ja jätkusuutlikud.  

Noorteagentuur toetab noortepoliitika kujundamist nii:

 • rahastame noorte osalusprojekte (noorte kokkusaamised otsustajatega)
 • toetame struktuurset dialoogi ja levitame selle tulemusi
 • osaleme noortepoliitika alastes konsultatsioonides
 • levitame noorsootöö tulemusi ja mõju valdkonna otsustajate seas ning ühiskonnas laiemalt
 • propageerime noorsootöös õpitu tunnustamist ühiskonnas
 • propageerime mitteformaalse õppimise väärtust
 • korraldame noortepoliitika kujundajatele koolitusi
 • oleme rahvusvahelise noorsootöö eestvedaja Eestis
 • propageerime ja arendame kaasavat noorsootööd

Kõik kolm tegevussuunda toetavad teineteist ja peavad silmas meie visiooni, milleks on “Iga noor hoolib iseendast ja maailmast”.

Kuidas me seda teeme?

 • teavitame programmi sihtgruppe ja laiemat avalikkust programmide Erasmus+: Euroopa Noored ja Noortekohtumised väärtustest, võimalustest ja tingimustest noortevaldkonnas;
 • nõustame projekti algatamisest ja arendamisest huvitatud noori, noorsootöötajaid ja noortevaldkonna organisatsioone;
 • pakume Eesti noortele ja noorteorganisatsioonidele partnerotsingu vahendusel võimalust leida koostööpartnereid;
 • algatame, koordineerime ja viime ellu kohalikke, riiklikke ja rahvusvahelisi infoüritusi, seminare, õppevisiitekoolitusi ja muid toetavaid tegevusi;
 • analüüsime taotlustähtajaks esitatud projekte ja projektide lõpparuandeid;
 • korraldame programminõukogu koosolekuid rahastusotsuste vastuvõtmiseks;
 • teavitame taotlejaid hindajate otsustest;
 • korraldame toetusesaajate ja SA Archimedese noorteagentuuri vahelisi lepingulisi suhteid;
 • teostame järelevalve- ja analüüsitegevusi toetust saanud projektide üle ning kajastame nende tulemusi.

Meie tegevuste ja töö tulemustega saad end põhjalikumalt kurssi viia Noorteagentuuri tegevusaruandeid lugedes:

2007. a tegevusaruanne
2008. a tegevusaruanne
2009. a tegevusaruanne
2010. a tegevusaruanne
2011. a tegevusaruanne
2012. a tegevusaruanne
2013. a tegevusaruanne
2014. a tegevusaruanne
2015. a tegevusaruanne
2016. a tegevusaruanne
2017. a tegevusaruanne