Meist

Oleme sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega – seda kõike juba alates 1997. aastast! Noorteagentuuri visiooniks on “Aitame Eestil kasvada!”

Visiooni silmas pidades viime ellu mitmeid programme:

Erasmus+: Euroopa Noored Alates 2014. aastast koordineerime Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ noortevaldkonnas. Erasmus+: Euroopa Noored toetab noorte ja noorsootöötajate oskuste ja pädevuste arendamist läbi rahvusvahelise koostöö ja mitteformaalse õppimise. Kuni 2013. aasta lõpuni viis büroo ellu EL-i noorte kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored (ing. k Youth in Action).
Euroopa Solidaarsuskorpus Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu 2017. aastal käivitunud programm, mis annab võimaluse Euroopa noortele ja organisatsioonidele rajada ühiselt hoolivam ühiskond ja reageerida ühiskondlikele väljakutsetele hariduse, kultuuri, noorsootöö, keskkonna, sotsiaalteenuste, inimõiguste jne valdkondades. Eesmärgiks on ühiskonna probleemide märkamine ja lahendamine vabatahtlike noorte ja organisatsioonide kaasamise kaudu. Programmi ülesandeks on avatud ühiskonna kujundamine, kultuuridevaheline õppimine, kodanikuaktiivsuse toetamine ja kogukondade kaasamine.
Noortekohtumised Noortekohtumised on 2015. aastal alguse saanud programm, mis toetab Eestis elavate erineva emakeelega noorte koostööprojekte. Projekti eesmärk on soodustada erineva kultuuritaustaga noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut.
Hooliv Klass Hooliv Klass on 2014. aastal alanud programm, mis käsitleb klassist hooliva meeskonna loomist ja teineteisega arvestamist. Hoolivuse arendamiseks koostatakse 6.-7. ja 11. klasside õpilastele ja nende tugimeeskondadele (õpetajad, psühholoogid, noorsootöötajad jt) noorsootöö põhimõtetest lähtuv tegevusprogramm. 2014. aasta lõpus pälvis „Hooliv klass“ Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi noortevaldkonna “aasta koostöö” tiitli.
Noorsootöötajate koolituste arendamine 2015-2020 Aastatel 2015-2020 viime Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine”. 2015-2018 toimuvad tegevused kahel suunal: noortevaldkonna töötajatele suunatud koolitustegevused ja koolitussüsteemi arengu ja kvaliteedi toetamine. Tegevuse tulemusena tõusevad noortevaldkonnas töötavate spetsialistide erialased pädevused, paranevad oskused tegeleda oma töö analüüsiga ja toimib piirkondlik koostöö noorsootöö korraldamisel ja arendamisel.
SALTO Osaluse ja Informatsiooni kompetentsikeskus SALTO-YOUTH Participation & Information Resource Centre (ehk SALTO PI) on üleeuroopaline noortevaldkonna kompetentsikeskus, mis toetab noorte osaluse ja kvaliteetsete osalusvõimaluste eelduseks oleva informatsiooni teemadel Euroopa Komisjoni, Erasmus+ riiklikke noorteagentuure 33 programmiriigis ja teisi noorte osaluse valdkonnas tegutsevaid organisatsioone.

Alates 2015. aastast koordineerime ka üle-Euroopalise noortele ja noorteorganisatsioonidele suunatud infovõrgustiku Eurodesk tegevust EestisEurodesk pakub infot noorte õppimis-, töötamis- ja koolitusvõimaluste kohta Euroopas ning julgustab noori suuremale osalusele ühiskonnas ja dialoogile otsustajatega. Europeers võrgustik ühendab Euroopa noored, kes on osalenud Erasmus+ projektides ning jagavad aktiivselt oma kogemusi ning kutsuvad teisigi üles olema aktiivsed kodanikud.

Lisaks noored.ee veebilehele haldab Noorteagentuur ka mitteformaalset õppimist edendavat veebi mitteformaalne.ee ning noortele suunatud üle-Euroopalise infoportaali European Youth Portal (Euroopa Noorteportaal).