Kuidas teha?

Tahaksid ise noorsootöötajate õpirände projekti ellu viia, aga pole päris kindel, kust alustada? Siia oleme koondanud mõned näpunäited selle kohta, millised olulised sammud tuleb projekti planeerimisel ellu viia.

Sisu Moodul

Esmalt on oluline oma organisatsiooni või grupi sees arutleda, milliste teadmiste, oskuste või kogemuste järele on teil kõige suurem vajadus. Selline analüüs peaks lähtuma teie tegevusvaldkonnast, teie sihtgrupist ja nende vajadustest ning teie töötajate/liikmete tänastest kompetentsidest (nii tugevustest kui vajakajäämistest).

See mõtteharjutus ja ühine arutelu peab viima konkreetse vajadustest lähtuva projektiidee tekkimiseni.

Seejärel on oluline mõelda, milline projektitüüp teie vajadust kõige paremini toetaks.

Koolitus – arendab osalejate noorsootööalaseid teadmisi, oskusi, võimeid ja hoiakuid, mis tõstavad osalejate igapäevase töö kvaliteeti.
Partnerlusseminar – võimaldab noorsootööga tegelevatel gruppidel ja ühendustel leida uusi rahvusvahelisi partnereid. Fookuses on just koostöösuhete sõlmimine.
Õppevisiit – õppevisiidil tutvuvad noorsootöötajad mõne teise riigi noorsootöö korraldusega – noortepoliitika, noorsootöös kasutatavate meetodite, strateegiate ja noorte olukorraga.
Töö- või vaatluspraktika – praktika käigus omandab noorsootöötaja lühikese aja jooksul teadmisi ja kogemusi partnerriigi noorsootööasutuses.
Seminar – rahvusvahelistel seminaridel käsitletavad teemad on seotud Euroopa tasandi noorsootöös oluliste teemade ja eesmärkidega. Fookuses on arutelud ja mõtete jagamine ning ideede kogumine.
Analüüsikohtumine – kohtumine, mille käigus analüüsitakse samade partnerite koostöös juba aset leidnud kohtumisi, seminare ja koolitusi ning plaanitakse järeltegevusi.

Või mõni muu tegevustüüp, mida me siin täna välja pakkuda ei oska. Teie võimalused ja teie loovus on Erasmus+ programmis võrdelises seoses. 

Kui teil ei ole veel kindlaid välispartnereid ja koostöökontakte välisriikidest, siis otsige partnereid erinevaid kanaleid kasutades.

  • Alusta isiklikest kontaktidest – sõbrad välismaal; koolil on sõpruskool välisriigis; vallal/linnal on sõprusvald välismaal jne. Isiklik kontakt viib enamasti kõige kiiremini tulemuseni.
  • Kui oma kanalitest sobivaid partnereid ei leia, külastage üle-Euroopalist partnerotsingute portaali OTLAS. Sealt saate otsida sarnase tegevusvaldkonna/huviga organisatsioone ja nendega ühendust võtta. Andmebaas võimaldab registreerida ka oma organisatsiooni ja projektiidee, et teised saaksid teid üles leida.
  • Kirjuta ise partnerotsingu teade, saada see noored@noored.ee ja meie saadame teie otsingu teile huvipakkuvate riikide Erasmus+: Euroopa Noored rahvuslikesse büroodesse, kes selle sobivatele sihtgruppidele edastavad.
  • Osale Erasmus+: Euroopa Noored väliskoolitustelMeie kodulehelt leiab nii temaatilisi kui ka konkreetselt kontaktide loomise eesmärgi loodud koolitusi (partnerlusseminarid)
  • Vaata partnerotsinguid meie kodulehe blogidest ja kasuta ka teisi rahvusvahelisi andmebaase partnerite leidmiseks. 

Kui projektist huvitatud partnerid on leitud, jagage parterite vahel ja ka grupi sees ära vastutusvaldkonnad ning leppige kokku, kuidas üksteist arengutega kursis hoidma hakkate. Pange paika ajaline raam koos tähtaegadega, mis aja jooksul kõik tegevused tehtud tuleks saada, et taotlus õigeaegselt esitada.

Kohe alguses peaks partneritega läbi rääkima ja kokku leppima järgmises:

  • Millal projektitegevused aset leiavad? Sellest lähtub ka see, millal tuleb esitada projektitaotlus.
  • Millises riigis projekti teha ja kes esitab taotluse? Projekt peab toimuma ühe projektis osaleva partneri koduriigis ja üldreeglina esitatakse taotlus selle riigi Erasmus+ agentuurile, kus projektitegevused toimuma hakkavad. Siinkohal on erandiks koostöö ELi naabruspiirkondadega, kuivõrd taotlust saab esitada ainult programmiriigi asutus/organisatsioon. (Samas võivad projektitegevused toimuda ka partnerriigis). Võtke arvesse ka seda, et toetusmäärad erinevad vastavalt riigile, kus projekt toimub. 
  • Kes on projekti sihtgrupp ehk millised on plaanitavate osalejate kogemused, eelteadmised ja vajadused?

 

Lähtuvalt osalejate profiilist ja vajadustest tuleb kokku panna täpne tegevuskava ja valida meetodid tegevuste elluviimiseks.

Oluline on planeerida tegevuskava nii, et kõigil osalejatel oleks võimalik aktiivselt osaleda ning et valitud meetodid oleksid mitmekesised ja toetaksid projekti eesmärkide saavutamist.

Tihti on rahvusvahelises tegevuses osalejad alguses veidi ebakindlad ja peavad üle saama keelebarjäärist. Projekti alguseks on seetõttu oluline planeerida aega ja tegevusi, mis aitaks osalejatel omavahel tuttavamaks saada ja ühtset gruppi luua. 

Erinevaid meetodeid oma projekti elavdamiseks, kuid samas info efektiivseks edasiandmiseks ja arutelude juhtimiseks leiate näiteks mitteformaalse õppimise veebist õpimeetodite hulgast ja SALTO koolitusmeetodite kogust.  

Üks koolitusprojekti kvaliteeti tagavaid tegureid on professionaalse koolitaja kaasamine projekti ettevalmistamisse ning teostamisse.

 

Taotluse esitab üks projekti osapool kõikide partnerite eest. Üldjuhul esitab taotluse see partner, kelle koduriigis projektitegevused toimub. Siinkohal on erandiks koostöö ELi naabruspiirkondadega, kuivõrd taotlust saab esitada ainult programmiriigi asutus/organisatsioon. (Samas võivad projektitegevused toimuda ka partnerriigis).

Taotluse koostamine ja läbi vaatamine peab toimuma siiski partnerite koostöös. Tihe koostöö tagab selle, et kirja saab projekt, mis rahuldab ja mille elluviimisesse on nõus panustama kõik partnerid.

Noorsootöötajate õpirände taotlust saab Euroopa Noored Eesti büroole esitada 3 korda aastas. Asu taotlusvormi täitma siin. Kui soovite saada sisulisi kommentaare oma projekti kohta, saatke oma taotluse elektroonne versioon büroosse eeltähtajaks.

Kui teie taotlus on edukas, sõlmitakse teiega rahastusleping ja te saate vastavalt taotluses kirja pandule ja jälgides Erasmus+ rahastusteegleid, asuda tegema projektikulutusi. Pärast lepingu allkirjastamist kantakse teie poolt märgitud pangakontole 80% teile määratud toetusest. Ülejäänud kuni 20% kantakse teile pärast projekti lõpparuande esitamist ja heaks kiitmist.

Projekti ellu viima asudes tuletage kindlasti meelde ja järgige Euroopa Noored Eesti büroo poolt kirja pandud kvaliteedi kriteeriume. Sealt leiate häid soovitusi, et teie projekt oleks mõjus, nähtav, turvaline ja võimalikult arendav ja kasulik kõigile projekti osapooltele.  

Üldjuhul peaksite edaspidi tegutsema vastavalt tegevusprogrammile ja taotlusvormis kirja pandule. Siiski, suure tõenäosusega ei lähe kõik nii, nagu plaanitud ja projektis tuleb ette muudatusi. Väga oluline on, et annaksite koheselt, kui mõnest olulisest muutusest teadlikuks saate, sellest teada ka ENEB konsultandile. 

Kindlasti tuleb Noorteagentuuri konsultandiga eelnevalt nõu pidada, kui muudatused puudutavad grupiliikmete arvu, projekti kestust (kuna need muudavad üldjuhul ka projekti eelarvet), partnerite vahetamist, rahastust või sisulisi tegevusi.

Vaata ka projekti ajaraami joonist või lae see endale alla siit.
projekti_ajaraami_pilt